Hotel

بسته بندی و فواید محصولات آرمشت

پسته تنهاخشکباری است که حاوی مقدارزیادی لوتئین وآنتی اکسیدان است که برای سلامت بینایی بسیارمهم است پسته شامل پتاسیم فراوانی است که درکاهش فشارخون موثراست وهم چنین حاوی مقدارزیادی پورستلول هست که می تواندکلسترول خون راکاهش دهد .استفاده ازپسته دروعده های غذایی که کربوهیدرات زیادی راشامل می شود باعث کنترل قندخون نیزمی شود .بعدازیک تمرین سنگین بدنی وبه منظورعضله سازی 1 فنجان شیر .1 فنجان ماست ویک عددموزویک چهارم فنجان پسته راترکیب کرده ومیل کنید . این مغزبه افرادی که دچارکم خونی هستندویاخانم های باردارنیزتوصیه می شود .پسته فولات بالایی داردوبه این دلیل به افرادی که دچاربیماری قلبی هستندونیزتوصیه می گردد .این مغزمانندبادام چربی بالایی داردوبه این دلیل افرادی که درمعرض چاقی هستندویابه دیابت .فشارخون وحتی بیماری های قلبی مبتلاهستندبایدبادقت ازاین مغزاستفاده نمایندزیراامکان داردکه اضافه وزن حاصل ازمصرف بی رویه آن مشکلشان راچندین برابرکند .