بسته بندی ئ فواید محصولات

چکیده :
بسته بندی عبارت است از ساخت محفظه ای که سلامت کالای محتوای خود را از مرحله بعد از تولید تا مرحله مصرف حفظ می نماید و به عبارتی دیگر بسته بندی، یک مفهوم تضمین کننده برای تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب با حداقل هزینه است.
بسته بندی کالا و عرضه آن دارای سابقه طولانی می باشد. شواهدی بر بسته بندی کالاها از ۸ قرن پیش از میلاد مسیح وجود دارد. بسته بندی کالاها نیز به مرور زمان و با پیشرفت علم بشری، پیشرفت نموده و امروزه بسته بندی خود به علمی گسترده تبدیل شده است. با این حال صنعت بسته بندی مدرن در ایران سابقه ای در حدود نیم قرن دارد. صنعت بسته بندي به عنوان يكي از مهمترين و تعيين كننده ترين عوامل موثر عرضه كالا و موفقيت در كسب بازار ، هم اكنون تمامي فعاليتهاي توليدي و بازرگاني را در جهان متوجه خود كرده به نحوي كه اگرچه مقوله جديدي در صنعت و اقتصاد نيست ولي با تحولاتي كه يافته توجه بسياري را به خود جلب نموده و به عاملي تعيين كننده در موفقيت عرضه كالا و خدمات تبديل شده است.

هدف از بسته بندي کردن اين است که هم زمان نگهداري آنها افزايش يابد و هم بطور کلي از خطر عوامل فساد دروني و بيروني و اکسايش حفظ شود. همچنين حمل و نقل مواد غذائي بهتر و آسانتر انجام گردد. بسته بندي محصولات غذایی، چنان جدي و مسئله ساز است که مي بايد دولت به عنوان گامي در راه توسعه صادرات تسهيلاتي براي وارد کردن دستگاههاي جديد بسته بندي و مواد لازم فراهم آورد و امکاناتي کافي در اختيار شرکتهاي صادر کننده قرار دهد. رکود صنعت بسته بندي در ايران را مي توان ناشي از کمبود و گراني مواد اوليه بسته بندي و وسايل مورد نياز و کافي نبودن آگاهي صادر کنندگان در اين امر دانست. در اين مقاله به مهمترین عوامل موثردر فساد از جمله میکروارگانیسم واکسیژن ونقش بسته بندی درجلوگیری از ورود آنها به موادغذایی تحت عنوان بسته بندی وبهداشت ،اهمیت اقتصادی بسته بندی که مهم ترین آن افزایش طول عمر نگهداری موادغذایی ، ویژگیهای بسته بندی و چند روش بسته بندی از جمله روش بسته بندی اتمسفر تغییر یافته شماري از انواع بسته بندي (شيشه اي ، فلزي ، آلومينيومي ، كاغذي و ‌پلاستيكي)،بررسی وبه مزايا و معايب آنها پرداخته مي شود .

بنابراین اهداف بسته بندی مواد غذایی عبارتند از:

1- طول عمر نگهداری مواد غذایی افزایش یافته ومواد غذایی را به طور کامل از خطر عوامل فساد درونی وبیرونی حفظ کرد.
2-از ضایعات آن جلوگیری کرد و مدت نگه داری را افزایش داد.
3- بازار یابی وحمل ونقل آنرا بهتر وآسانتر انجام داد.
4-باعث کاهش ضایعات وجلب مشتری شد بطور مثال کشور آمریکا به کمک چهار درصد از مردم خود توانسته به کمک صنعت بسته بندی نه تنها غذای همه مردم کشور خود را تامین کند بلکه مقادیری هم ازمحصولات خودرا به خارج صادر نماید.
5 - محصولات تولید شده در بهار وتابستان را در فصل های دیگر استفاده کرد.
6-مواد غذایی از صدمه ی عوامل مخرب مکانیکی مانند بارگیری ،تخلیه و....حفظ می شود.
7-تغیرات جوی به مواد غذایی بسته بندی شده آسیب نمی رساندبه عبارتی رطوبت هوا باعث نرم شدن مواد غذایی وبه هم چسبیدن آنها نمی گردد.
به طور کلی هدف از بسته بندی مواد غذایی اینست که،مواد غذایی سالم به دست مصرف کننده رساند .


مقدمه ای برای خشکبارکوچک امانیروزا :
مصرف آجیل به عنوان بخشی ازیک رژیم غذایی سالم ومتعادل برای حفظ سلامت قلب بسیارمفیداست .مصرف گردووبادام وسایرمغزهاباعث کاهش کلسترول خون می شود افرادی که ازآجیل به عنوان یک رژیمغذایی برای سلامت قلب استفاده می کنندمیزان کلسترول مضرخون کاهش می یابد .خوب است بدانیدبالابودن میزان این نوع کلسترول درخون ازدلایل اصلی بیماری های قلبی است .
هم چنین بامصرف مناسب این مغزهامی توان ازایجادلخته های خونی جلوگیری وازبروزحمله های قلبی نیزپیشگیری کرد .البته همه این مواردبه عنوان یک پیشنهادمطرح شده وهنوزصددرصدثابت نشده اند .آجیل حافظ سلامت قلب البته بسته به نوع آجیل این موضوع فرق می کند .محققان براین عقیده اندکه بیشترانواع آجیل دارای مواردزیرهستندکه موادی مفیدبرای سلامت قلب می باشند .
چربی غیراشباع :
هنوزدلیل اصلی این مطلب مشخص نشده اما معلوم نشده اما معلوم شده است که چربی مفیدموجوددرآجیل سطح کلسترول مضرخون راکاهش می دهد .اسیدهای چرب امگا3 بسیاری ازآجیل هادارای میزان خوبی ازاسیدهای چرب امگا3هستند .امگا3ازانواع مفیداسیدهای چرب است که به سلامت قلب کمک می کند .این اسیدهای چرب درموارددیگری مانندگوشت بسیاری ازماهی هانیزیافت می شوند .ولی آجیل یکی ازبهترین منابع گیاهی آن است .فیبر :
همه انواع آجیل میزان زیادی فیبردارندکه باعث کاهش میزان کلسترول می شود .هم چنین موجب حس سیری درفردشده وباعث می شودکه کمترغذابخورد .مصرف فیبردرپیشگیری ازدیابت نیزموثراست .
: Eویتامین
البته محققان هنوزبه این مطلب اطمینان ندارندولی فکرمی کنندکه ویتامین ای می تواندرشدوافزایش پلاک درشریان راکه موجب باریک شدن آن هاودرنتیجه دردقفسه سینه وحمله قلبی می شودراکنترل ومتوقف کنند .مصرف آجیل شامل مقداربسیارزیادی چربی است (حدود80درصدآجیل راچربی تشکیل می دهد )وباوجوداین که بیشتراین میزان چربی برای سلامتیمفیداست امابازهم مقدارزیادی کالری دارد .به این دلیل است که بایدآجیل رادرحداعتدال مصرف کنیم .درحقیقت بهتراست آجیل راجایگزین بخشی ازموادی بکنیدکه چربی اشباع دارندمانند :گوشت قرمز .تخم مرغ ومحصولات لبنی .
طبق نتایج ارائه شده توسط موسسه غذاودارو
(اف دی ای)مصرف روزانه42.5گرم ازانواع آجیل مانندبادام .فندق .بادام زمینی .گردووپسته می تواندخطراحتمال به بیماری های قلبی راکاهش دهدالبته بازهم بایددقت کنیدکه مصرف آجیل بایدبخشی ازرژیم غذایی شماباشد .به این معنی که تصورنکنیم خوردن آجیل وکم نکردن مصرف چربی های اشباع موجوددرلبنیات وگوشت می تواندسلامت قلب شمارابیمه کند .
خشکبارمنبع مناسبی برای موادغذایی ازجمله پروتئین .ویتامین وموادمعدنی لازم برای سلامت انسان می باشددرخشکبارمنبع چربی های اشباع نشده است ومفیدبرای پایین آوردن کلسترول وکاستن ازخطربیماری های قلبی است خشکباراگربه گونه ای منطقی به عنوان جزئی ازبرنامه غذایی متعادل گنجانیده شود بیش ازهرغذای دیگرمانع افزودن به وزن بدن خواهدشد .افکارعمومی درگذشته براین باوربودکه خشکبارچاق کننده است اماصرف داشتن محتوی بسیارچربی (الزامامترادف باچاق کنندگی)نیست زیراتحقیق نشان داده است که نوع چربی درچاق کردن موثراست نه مقدارآن .
هیچ نشانه ای دردست نیست که خشکباراگربه مقدارمعقول وبه عنوان جزئی ازیک رژیم غذایی متعادل خورده شوددرافزودن به وزن بیش ازدیگراغذیه هادارای کالری زیادموثرباشددرواقع خشکباربه خاطرآن که سیری آوراست ازپرخوری پیشگیری می کند .خشکباربه خودی خودحکم معجزه راعلیه بیماری های قلبی نداردوخوردن هیچ مقدارآن دررژیم غلطی راکه انباشته به چربی های اشباع شده است جبران نمی کندامامی تواندبه جای چربی اشباع شده غذاهایی آماده ودسرهامصرف شود .ازاین گذشته خشکبارهارامی توان به جای گوشت به کاربرد .بارشته جات درآمیخت وبرروی سالادپاشیده باسبزیجات سرخ کرده ویاباقارچ پخت .شیوه ی مناسبی برای زندگی که درآن خطربیماری های قلبی به حداقل تقلیل یافته باشدبایدشامل ورزش مرتب وغذایی باشدکه درآن مقادیربسیاری میوه .سبزیجات ودانه هاومقداری خشکبارباشد .
خشکبارحاوی موادمغذی گوناگونی مثل پروتیین .آهن .روی .کلسیم .پتاسیم وبسیاری ازریزمغذی هابوده ومصرف برخی ازآن هامی توانددرسیستم ایمنی وکاهش کلسترول خون کاهش خطربیماری های قلبی به عروقی وپیشگیری ازاستئوپروزمفیدباشد .